Jelenleg 57 ajánlatkérés aktív.

Éppen aktuális
Megye: Bács - Kiskun
Esküvő: 2019-11-17
Létszám: Craiggep fő

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

I. Bevezetés, Adatkezelő elérhetősége

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről
és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
(általános adatvédelmi rendelet) az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete 
szerint az alábbi adatvédelmi tájékoztatást adjuk:

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi oldalon megadott adatok kezelését szabályozza:
www.lakodalom-rendezveny.hu

Adatkezelő elérhetőségei: sk-soft Bt. (e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / tel.: 0630 8475430 )

 

II. Fogalom meghatározások:

1. „Személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely
információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító,
például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai,
szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható

2. „Adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett
bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás,
átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy
egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás,
korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

3. „Adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv,
amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza;
ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az
adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

5. „Címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv,
akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik.

6. „Az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló
és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező
cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

7. „Adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt
személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását,
jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

III. Személyes adatokra vonatkozó alapelvek:

1. Kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”).

2. Gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal
össze nem egyeztethető módon.

3. Az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell
korlátozódniuk („adattakarékosság”).

4. Pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak
érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul
töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”).

5. Tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése
céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. („korlátozott tárolhatóság”);

6. Kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával
biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy
jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni
védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e
megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

 

Adatkezelő (sk-soft Bt.). kiemelt figyelmet fordít a személyes adatok védelmére és a hatályos adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek betartására, hogy felhasználóinak (továbbiakban Felhasználók) érdekei ne sérülhessenek. 

 

IV. Személyes adatok megadása, módosítása, törlése

A személyes adatok megadása minden esetben önkéntes. Azokat a www.lakodalom-rendezveny.hu

kizárólag az itt meghatározott céllal és módon használja fel. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési

jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint

az érintett önkéntes hozzájárulása.

A hozzájárulást Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a weboldal használatával, az ajánlatkérés

elküldésével vagy a szolgáltatói regisztrációjával adja meg.

A Portál ajánlatkérő funkciójának használatával Felhasználó hozzájárul, hogy a rendezvény adatai az

e-mail cím és telefonszám kivételével a Portálon megjelenjenek, azok harmadik személy számára is

láthatóak legyenek. Ajánlatkérés beküldésével Felhasználó hozzájárul továbbá, hogy megadott e-mail címe

(ha van, megadott telefonszáma) a Portálon érvényes regisztrációval rendelkező szolgáltatók számára árajánlat

megadásának céljából elérhető legyen. E-mail cím, telefonszám kizárólag azon szolgáltató kategóriáknak elérhető,

amelyektől Felhasználó árajánlatot kér.

Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért az azt

megadó személy felel. Amennyiben Felhasználó szükségét érzi, előzetesen megadott személyes adatait az

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-mail címre küldött levelével módosíthatja, vagy kérheti azok végleges törlését is.

A Portál szolgáltatói regisztráció funkcióját használatával Felhasználó hozzájárul, hogy at általa feltöltött név,
bemutatkozás, elérhetőségek, fotó-audió-videó anyagok nyilvánosak. Regisztrációnál megadott felhasználónevet,
számlázási címet, fizetési módot, regisztráció dátumát Felhasználó mellett kizárólag Adatkezelő látja.
Regisztráció során megadott jelszót kizárólag Felhasználó ismeri.
Regisztrált szolgáltatói fiók adatait Felhasználó bármikor módosíthatja. Felhasználók által feltöltött adatokért
Adatkezelő felelősséget nem vállal. 

Amennyiben Adatkezelő tudomást szerez arról, hogy Felhasználó
-
más személy személyes adatait adja meg
-
az oldalon nyilvánosan hozzáférhető, illetve jogellenesen megszerzett személyes vagy
egyéb adatokat harmadik személy jogait megsértő módon használ fel
-
az oldal használata során kárt okoz
megteszi a szükséges jogi intézkedéseket, s mindent elkövet, hogy az eljáró hatóságokat segítse.

Szolgáltatói fiók törlését az alábbi e-mail címen kérheti: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

V. Gyermekek jogai

Amennyiben a Portál tudomására jut, hogy weboldalán gyermekkorú személy adatait adták meg,

mindent megtesz azért, hogy mielőbb törölje ezen adatokat.

 

VI. Az adatkezelés célja, felhasználása és közzététele

Adatkezelő a Felhasználó személyes adatait minden esetben az Adatvédelmi Nyilatkozatnak,

az előzetes tájékoztatásnak  megfelelően használja fel, azokat a Portál funkcióin túl

további félnek nem adja ki.

.

VII. Az adatkezelés időtartama

A felhasználó által megadott személyes adatok kezelése addig történik, amíg a Felhasználó igényeinek

kiszolgálása szükségessé teszi, de maximum 2 évig, vagy Felhasználó által kért törlésig.
Ajánlatkérések törlésének, módosításának kérése: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

VIII. Adatkezelés biztonsága

Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.

Adatfeldolgozók listája:

Tárhely szolgáltató: ICON MÉDIA Kft.

Pénzügyi szolgáltató: Erste Bank Hungary Zrt.
Érintett adatok: átutalásos fizetés esetén a név, cím, bankszámlaszám, egyes esetekben adószám

Postai szolgáltatás: Magyar Posta Zrt.
Érintett adatok: levélküldés esetén a név és postázási cím

Online számlázó program: KBOSS.hu Kft.
Érintett adatok: a számlázáshoz szükséges adatok.

Könyvelés: Év-A-Dó-98 Kft.
Érintett adatok: a számlázáshoz szükséges adatok. Adatkezelés időtartalma a számviteli törvény szerint.
 
Honlapot készítette: Netkurzor Informatikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

IX. Érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira
és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja
az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi
incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó
egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő,
a bejelentkezett felhasználó azonosításához valószínűsíthető következményeket;
ismertetni kell az adatkezelő által
az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy ter
vezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi
incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
  -az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az
intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat
az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való
hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

  -az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják,
hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban
valószínűsíthetően nem valósul meg;

  -a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket
nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni,
amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság,
miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e,
elrendelheti az érintett tájékoztatását.

 

X. Adatvédelmi incidens hatósági bejelentése

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután,
hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve,
ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.
Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

 

XI. Cookie-k (sütik)

A süti lényegében információcsomag. A sütikben tárolt információkat és a sütik lejárati idejét
(vagy lejárati idő hiányát) a webszerver határozza meg. A sütikben tárolt információk jellemzően a
felhasználó tevékenységeit és azokhoz köthető időpontokat tartalmazza
(pl. már bejelentkezett fiókjába a felhasználó). A sütikkel a felhasználók egymástól megkülönböztethetőek.
Egy weblap használata során sütiket használhat.
A sütikben tárolt információk hasznosak lehetnek
a testreszabott kiszolgáláshoz (Pl. a felhasználónak nem kell fiókjába újra bejelentkezni,
ha a webhelyen belül egy másik aloldalt néz meg, vagy nem kell minden aloldalon
ugyanarra a kérdésre újból válaszolnia). Bizonyos sütik a webhelyeket, üzemeltetőket segítik
(pl. forgalom mérésére, elemzésére használt sütik).

A sütik a felhasználó számítógépén tárolódnak a webböngésző segítségével. A sütiket a felhasználó
bármikor törölheti a böngészőből, illetve a böngészőben beállítható a sütik korlátozása
(pl. törlés böngésző bezárásával beállítás). A sütik tiltása és törlése azzal járhat, hogy a sütik által
biztosítani kívánt többletszolgáltatás nem vagy csak részlegesen lesz elérhető a felhasználónak.


 A weboldal a következő célokból használ cookie-kat:
- hogy megjegyezzük, hogy hozzájárult-e a cookie-k tárolásához
(ez a lenti sávban felugró cookie-k tárolására figyelmeztető üzenet)

- a bejelentkezett felhasználó azonosításához.

 A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az Adatkezelő.

 Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat
törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.
Ezenkívül a felhasználó böngészőjének beállításával is korlátozhatja, vagy tilthatja a sütiket
– erről a böngésző súgójában talál információt.

 

XII. Panasz esetén

Adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

XIII. Ajánlatkérések, felhasználói fiókok törlése

Beküldött ajánlatkérések módosítását, törlését / szolgáltatói felhasználói fiók törlését
az alábbi e-mail címen kérhetik:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.